Predpoklady

Sprevádzanie a opatrovanie osôb v ich domácom prostredí je dôležitou úlohou. Popri osobnom nasadení si vyžaduje predovšetkým kompetencie z medicínskej, psychologickej ale tiež sociálnej oblasti. Preto od Vás očakávame:

Všeobecné predpoklady:

  • plnoletosť
  • štátna príslušnosť jednej z krajín EU/EHP/Švajčiarska alebo predloženie povolenia na pobyt pre cudzincov na vykonávanie živnosti
  • odstránenie dôvodov na vylúčenie zo sprostredkovania (napr. súdne rozhodnutia s odsudzujúcim rozsudkom)
  • výpis z registra trestov bez záznamu

Špecifické predpoklady:

  • veľmi dobré znalosti nemčiny
  • vzdelanie v opatrovateľskej oblasti (napr. opatrovateľský kurz)
  • a/alebo pracovné skúsenosti
  • osobné angažovanie sa 

Consilatio Care sprostredkováva opatrovateľov/ky, príp. dipl. zdravotné sestry a dipl. ošetrovateľov pracujúcich výlučne ako samostatne zárobkovo činné osoby.